pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Användarvillkor

1. Allmänt
Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Plattformen (enligt nedan definition). Genom att du använder Plattformen eller skapar ett användarkonto hos oss accepterar du Användarvillkoren och ett avtal ingås mellan dig (”dig” eller ”du”) och Place to Plan AB, org. nr 559172-4306 med adress Allhelgonagatan 8, 118 58 Stockholm (”Placetoplan”, ”vi” eller ”oss”).

2. Plattformen
Placetoplan är en digital plattform tillgänglig via hemsidan www.placetoplan.se för plats- och plandialog mellan, å ena sidan, kommuner, fastighetsägare, konsulter, privatpersoner att samla in och sammanställa synpunkter på en plats eller en plan (”Planerare”), samt, å andra sidan, privatpersoner, företag, föreningar att se och ge synpunkter på en plats eller en plan (”Allmänheten”), med syfte att Planerare i plattformen ska kunna sammanställa och analysera synpunkter på platser och planer (”Plattformen”).

3. Åldersgräns
Personer under 13 år får inte använda Plattformen utan målsmans godkännande.

4. Ingen rådgivning
Den information samt det material och hjälpmedel som finns att tillgå i Plattformen är inte att anse som någon rådgivning från PlacetoPlan. PlacetoPlan tar inte något juridiskt ansvar för Användarens användning av Plattformen.

5. Tillgänglighet
Plattformen är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. PlacetoPlan kan inte garantera att användningen av Plattformen kommer att vara oavbruten eller felfri. Plattformen kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. PlacetoPlan kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

6. Licens
Användaren beviljas en personlig, icke-exklusiv och begränsad förfoganderätt till Plattformen. Användaren har inte rätt att till tredje man utge underlicens till Plattformen eller på annat sätt överlåta förfoganderätten. Användarens förfoganderätt förutsätter att villkoren i detta avtal i övrigt uppfylls. Användaren har inte rätt att göra kopior av Plattformen eller annat material som medföljer Plattformen utöver vad som krävs för att använda programvaran enligt Användarvillkoren. Användaren får inte göra förändringar i Plattformens kod. Användaren har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Plattformen till tredje part.

7. Användarkonto
För att använda Plattformen måste du som Planerare skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) och logga in på det. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på Plattformen. Du kan skapa ett användarkonto via din e-mail, namn och organisation. Allmänheten får istället tillgång till Plattformen genom att klicka på en länk på nätet (från t.ex. kommun.se, Facebook, Twitter) alternativt skriver in webbadressen placetoplan.com/platsnamnet.

Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men ingen skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

När du använder Plattformen kan du ombes att delge viss information om dig själv. Vänligen läs vår personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) innan du börjar använda Plattformen och använd inte Plattformen om du inte accepterar Personuppgiftspolicyn.

8. Uppladdat Material
I Plattformen kan du ladda upp innehåll såsom text, bilder och filmer (”Uppladdat Material”). Du accepterar och garanterar att du inte kommer att ladda upp eller sprida Uppladdat Material inom Plattformen som är kränkande, grovt, hatfullt, inkräktande på någons integritet eller skadligt för andra användare, skadligt för PlacetoPlans affärsintressen, eller uppmuntrande av beteende som skulle utgöra ett brott mot det civilrättsliga ansvaret eller på annat sätt bryta mot någon lokal, nationell eller internationell lag eller bestämmelse. Du förbinder dig också att inte skicka in eller publicera material som är skräppost eller icke godkänd reklam, till exempel uppmaningar till andra användare att köpa eller sälja produkter eller tjänster. PlacetoPlan förbehåller sig rätten att ta bort Uppladdat Material efter eget godtycke.

9. Immateriella Rättigheter
Innehållet i Plattformen, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i Plattformen, och innehållet i utbudet, tillhör PlacetoPlan, PlacetoPlans licensgivare eller leverantörer ("Immateriella Rättigheter"). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

Äganderätten till allt Uppladdat Material tillhör dig, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådant Uppladdat Material. Du ger oss härmed en världsomspännande, evig, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Uppladdat Material för att tillhandahålla Plattformen, eller någon annan av våra befintliga eller framtida produkter eller andra tjänster.

Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp Uppladdat Material, att använda Uppladdat Material på övriga sätt och att bevilja oss licens till Uppladdat Material enligt ovan.

10. Nätverksåtkomst
Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Plattformen. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Plattformen.

11. Personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Plattformen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

12. Ansvarsbegränsning
Plattformen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Plattformen är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt - rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Plattformen.

Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Plattformen för något syfte som är viktigt för dig eftersom det kan förekomma situationer då Plattformen inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Plattformen, efter vårt eget gottfinnande. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig.

13. Skadelöshetsförbindelse
Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot Användarvillkoren, inklusive men ej begränsat till missbruk av Plattformen. Vidare åtar du dig att hålla oss skadelösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot Användarvillkoren eller tillämplig lag.

För det fall något Uppladdat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av Uppladdat Materialet och hålla oss skadelösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

14. Överlåtelse
Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av Användarvillkoren. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt Användarvillkoren utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

15. Ändring av villkoren
Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra villkoren i Användarvillkoren från tid till annan. Användarvillkoren finns att hämta på vår hemsida, www.placetoplan.se. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto och ta bort ditt innehåll från Plattformen.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Plattformen med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot Användarvillkoren. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Plattformen utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

16. Support
Vid frågor eller problem med Plattformen kontakta PlacetoPlans support. Eventuella klagomål hanteras via supporten. Kontaktuppgifter till PlacetoPlans support anges i punkten 18 nedan.

17. Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

Vid en eventuell tvist med Placetoplan har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol i Sverige.

18. Kontaktuppgifter

Placetoplan AB

Allhelgonagatan 8, 11858 Stockholm, Sverige
Org nr: 5592147069
VAT nr: SE559214706901
Bankgiro: 5378-5614
info@placetoplan.se