pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Integritetspolicy för Placetoplan

1. Allmänt
Plattformen ”Placetoplan” är skapad av Placetoplan AB, organisationsnummer 559172-4306 med adress Allhelgonagatan 8, 118 58 Stockholm (”Placetoplan”, “vi” eller “oss”). Vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och är därmed även Personuppgiftsansvariga för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för denna policy (”Personuppgiftspolicy”). Denna Personuppgiftspolicy blir tillämplig när du använder Plattformen (enligt definitionen nedan).

Definitionerna i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) (GDPR) och nationella implementeringar och övrig tillämplig nationell lagstiftning, inklusive Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

2. Plattform
Placetoplan är en digital plattform tillgänglig via hemsidan www.placetoplan.se för plats- och plandialog mellan, å ena sidan, kommuner, fastighetsägare, konsulter, privatpersoner att samla in och sammanställa synpunkter på en plats eller en plan (”Planerare”), samt, å andra sidan, privatpersoner, företag, föreningar att se och ge synpunkter på en plats eller en plan (”Allmänheten”), med syfte att Planerare i plattformen ska kunna sammanställa och analysera synpunkter på platser och planer (”Plattformen”).

3. Dina individuella rättigheter
Du som Planerare eller Allmänhet (tillsammans ”Användare”) har följande rättigheter:

 1. Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s.k. registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 2. Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 3. Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, d.v.s. att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast när vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 4. Invändning mot direktmarknadsföring (dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning). Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
 5. Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 6. Integritetsskyddsmyndigheten. Du har rätt att framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och redaring av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till tre (3) månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en skälig avgift för åtgärden.

4. Personuppgifter och ändamål
Vi kommer att behandla nedanstående personuppgifter om dig (”Personuppgifter”), för att utföra och leverera våra tjänster och bedriva Plattformen.

Följande personuppgifter kan behandlas när du använder Plattformen som Planerare:

 1. Namn
 2. Telefonnummer
 3. E-post
 4. Information du själv väljer att ladda upp i Plattformen
 5. Teknisk data, inkluderat din IP-adress, enhetsidentifierare, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Följande personuppgifter kan behandlas när du använder Plattformen som Allmänhet:

 1. Kön
 2. Ålder
 3. Information om din geografiska position
 4. Information du själv väljer att ladda upp i Plattformen
 5. Teknisk data, inkluderat din IP-adress, enhetsidentifierare, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

5. Syftet med behandlingen
Vi kommer att behandla Personuppgifterna i punkt 4 med syfte att:

 1. kunna tillhandahålla, tillgängliggöra och administrera Plattformen
 2. analysera din användning av Plattformen i syfte att utveckla Plattformen och förbättra din upplevelse av Plattformen;
 3. informera dig om uppdateringar av Plattformen;
 4. kunna marknadsföra PlacetoPlan;
 5. skydda PlacetoPlans rättigheter, egendom och säkerhet och eventuell tredje parts egendom och säkerhet.

6. Rättslig grund
Samtycke (art. 6.1(a) GDPR). Genom att acceptera våra användarvillkor vid inloggning samtycker du till behandlingen av Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy.

Fullgörande av avtal (art. 6.1(b) GDPR). Vi behandlar dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med dig (våra användarvillkor) och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet.

7. Tredjeparts-leverantörer
Vi delar och överför dina Personuppgifter till tredje part för lagring. I de fall dina Personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar vi att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

8. Svar på en rättslig begäran och motverkande av skada
Vi kan ge tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, som en del av undersökningen.

9. Cookies, pixels och annan teknologi
Vi kommer att samla in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar, tredjepartsdata och lokal lagring (på din webbläsare eller enhet).

10. Lagring
Vi sparar dina Personuppgifter under den tiden det behövs för att kunna utföra våra tjänster.

11. Barn
Tjänsten riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från personer under 13 år. Om du är förmyndare till ett barn och du blir medveten om att barnet har gett sina Personuppgifter till Placetoplan utan ditt samtycke, var god kontakta info@placetoplan.se för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar.

12. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra villkoren i denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.

13. Kontaktuppgifter

Placetoplan AB

Allhelgonagatan 8, 11858 Stockholm, Sverige
Org nr: 5592147069
VAT nr: SE559214706901
Bankgiro: 5378-5614
info@placetoplan.se