pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Om Placetoplan

Placetoplan är en webbplattform för plats- och plandialog. En plattform för Planerare (kommuner, fastighetsägare, konsulter, föreningar) att samla in och sammanställa synpunkter på en plats eller en plan. En plattform för Allmänheten (privatpersoner, företagare, myndigheter) att se och ge synpunkter på en plats eller en plan.

Placetoplan i korthet

 • Enkelt och tillgängligt verktyg för Allmänheten att delta i planeringen på en jämlik och demokratisk plattform.
 • Enkelt och kraftfullt verktyg för Planerare att sammanställa och analysera synpunkter på platser och planer. Automatiserad dialograpport kan laddas ner som planunderlag.
 • Synpunkter placeras enkelt på bilder och kartor så att de blir platsspecifika, vilket underlättar analys och kommande planering. Synpunkter och statistik uppdateras live på placetoplan.com/dialognamn.
 • Kan användas i alla planskeden (nulägesanalys, platsanalys, idéskede, detaljplaners programskede / samrådsskede / granskningsskede, planprogram, områdesplaner, FÖP, ÖP) och följer PBL.
 • Visar bilder (planer, illustrationer, foton), kartor (Google maps), filmer (Youtube, Vimeo), 3D-vyer (Sketchup, Cad)
 • Enkelt snabbt webbgränssnitt som fungerar på alla plattformar (skärm, platta, mobil).
 • Varje dialogprojekt och varje synpunkt får en unik webbadress (url), som kan länkas till webbsidor och sociala medier.
 • Support och administration av erfarna stadsplanerare och dialogexperter, som även kan delta i planering, genomförande och uppföljning av dialogen.
Byt Samrådsredogörelse > Dialograpport. Byt Ärendehanteringssystem > API/Databas

Support

Supporten av Placetoplan består av administrativ support och teknisk support.

Administrativ support ges till den (Planeraren) som köpt prispaketen Projekt Support, Projekt Rapport eller Premiumlicens. Administrativ support och dialogstöd ges av utbildade stadsplanerare på Spacescape. I prispaketet Projekt Go ingår ingen support, avgiften avser täcka underhålls- och utvecklingskostnader för dialogplattformen.

Teknisk support kan ges vid tekniska problem med plattformen. Problem med uppladdningar, nedladdningar eller visningar på webben eller mobil. Teknisk support ges av On A Wednesday Afternoon.

Support ges per email eller telefon under Spacescapes och Onawednesdayafternoons kontorstider. Frågor om projekt- och planärenden besvaras ej av Spacescape eller Placetoplan, utan hänvisas till planerande organisation.

Placetoplans historia

Allt började på 1990-talet med en praktikanställning på Stockholms stadsbyggnadskontor. Landskapsarkitektstudenten Alexander Ståhle skulle tillsammans med översiktsplanerare och före detta stadsträdgårdsmästaren Anders Sandberg ta fram en karta över hur grönområdena användes i staden. Denna fick namnet ’sociotopkartan’ och har sedan dess varit ett underlag för stadsplaneringen, inte bara i Stockholm utan även i flera andra svenska städer och utomlands. Sociotopkartan, som visar grönområdenas användning, byggde på flertalet enkäter och intervjuer med stockholmarna för att ta reda på värdefulla platser och platser som behöver utvecklas. Alexander tog detta underlag vidare i sin doktorsavhandling vid KTH som handlade om relationen mellan förtätning och grönområden. Med hjälp av sociotopkartan kunde GIS-analyser genomföras som visade att grönområdenas kvalitet hade stor påverkan hur människor upplever tillgången på grönområden i olika stadsdelar. Efter doktorering 2008 gick Alexander över till att som VD utveckla konsultföretaget Spacescape. Spacescape har sedan dess blivit ett av Sveriges mest erkända företag inom stadsplanering och stadsanalys. Samtidigt har Alexander varit forskare på KTH och bland annat skrivit boken ’Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer’ (www.stockholmcyclo.com).

Under tiden på Spacescape inleddes en dialog och ett samarbete med den amerikanska organisationen Project for Public Spaces som driver dialogprocesser för att utveckla offentliga rum över hela världen, så kallad ”placemaking”. Project for Public Spaces hade bland annat utvecklat en websida som de kallade Placemap där det var möjligt att sätta markeringar på en karta på nätet för att markera värdefulla platser eller platser som kan förbättras. Det kallades ”digital placemaking” och resultatet blev en slags sociotopkarta. Spacescape genomförde sin första placemap tillsammans med Project for Public Spaces i Göteborg 2012 som underlag för en stadslivsanalys av centrala staden. Därefter har Spacescape genomfört årton liknande webbenkäter i samband med olika typer av plan- och dialogprocesser. När Alexander 2019 beslöt att starta it-bolaget Placetoplan var det för att bygga en plattform som kunde hantera hela planprocessen och bli en dialogplattform som planerare kan administrera mer självständigt men som samtidigt är lättillgängligt för allmänheten, likt ett Facebook eller Instagram för stadsplaner och platsutveckling. Placetoplan har fortsatt internationella kontakter med hjälp av nätverket PlacemakingX.

Placetoplan som namn kommer från tre grundläggande idéer.

 1. Stadsutveckling är alltid platsbaserad och synpunkter förstår bäst om de kopplas till platser.
 2. En utvecklingsprocess utgår alltid från en befintlig plats med sina kvaliteter och identiteter.
 3. Placetoplan är en plats på nätet att bli delaktig i planeringen.

Stadsplanering och platsutveckling är en komplex väv av intressen och i många planprojekt kan mängden synpunkter bli överväldigande. Hållbar utveckling och planering bygger på tillit, transparens och effektivitet. Placetoplan tror vi kan lyfta planeringsprocessen just därför att verktyget skapar tillit till organisationer som visar att de lyssnar, och skapar transparens eftersom alla får se allas synpunkter och effektiviserar planarbetet eftersom alla synpunkter kan sammanställas och analyseras med några klick, i jämförelse med det omfattande arbete som hittills har krävts vid exempelvis samrådsredogörelser. Placetoplan är inte en webbplats för debatt utan en plats att se information och ge synpunkter. För debatt finns andra sociala medier, som enkelt kan länkas till Placetoplan. Placetoplan är den digitala plattformen för dialog och Spacescape utgör supporten med sina erfarna planerare och platsutvecklare. Aktiebolaget Placetoplan AB registrerades hos Bolagsverket 13 augusti 2019.

Placetoplan AB

Allhelgonagatan 8, 11858 Stockholm, Sverige
Org nr: 5592147069
VAT nr: SE559214706901
Bankgiro: 5378-5614
info@placetoplan.se