Om Placetoplan

Placetoplan är en digital plattform för plats- och plandialog. En plattform för Planerare (kommuner, fastighetsägare, konsulter, privatpersoner) att samla in och sammanställa synpunkter på en plats eller en plan. En plattform för Allmänheten (privatpersoner, företag, föreningar) att se och ge synpunkter på en plats eller en plan.

Placetoplan i korthet

 • Enkelt och tillgängligt verktyg för Allmänheten att delta i planeringen på en jämlik och demokratisk plattform.
 • Enkelt och kraftfullt verktyg för Planerare att sammanställa och analysera synpunkter på platser och planer. Automatiserad dialograpport kan laddas ner som planunderlag.
 • Synpunkter placeras enkelt på bilder och kartor så att de blir platsspecifika, vilket underlättar analys och kommande planering. Synpunkter och statistik uppdateras live på placetoplan.com/projektnamn.
 • Kan användas i alla planskeden (nulägesanalys, platsanalys, idéskede, detaljplaners programskede / samrådsskede / granskningsskede, planprogram, områdesplaner, FÖP, ÖP) och följer PBL.
 • Visar bilder (planbilder, illustrationer, foton), kartor (Google), filmer (Youtube, Vimeo), 3D-vyer (Esri, Autodesk, Sketchup)
 • Enkelt snabbt webbgränssnitt som fungerar på alla plattformar (skärm, platta, mobil).
 • Varje dialogprojekt och synpunkt för en unik webbadress, som kan länkas till webbsidor och sociala medier.
 • Support och administration av erfarna stadsplanerare och dialogexperter, som även kan delta i planering, genomförande och uppföljning av dialogen.

Placetoplan för Planerare

Att lägga upp en plan och analysera inkomna synpunkter fungerar såhär:

 1. Start nytt konto: Planeraren går in på placetoplan.com. Startar ett konto genom att skriva in sin email, namn och organisation.
 2. Lägg upp dialogprojekt: På Admin-sidan klicka på [Lägg upp dialogprojekt]. Ett formulär öppnas där all projektinformation skrivs in: Platsnamn, Dialogskede (tex idéskede, detaljplan, planprogram), Öppettider, Länk till mer info (organisationens projektsida), Välkomsttext på startsida, BRA-alternativ, FÖRBÄTTRA-alternativ, Namn på organisation (tex Stadsbyggnadskontoret). Media laddas upp: Bilder (jpg, tif, pdf), Filmer (youtube, vimeo), 3D-vy (ESRI, Autodesk, Sketchup). Varje media får en textbeskrivning, som beskriver vad tex en bild visar (plankarta, fotomontage). Dialogområde kan ritas in på karta. Organisationens logotyp laddas upp. Planeraren kan kontakta Placetoplan och få hjälp med uppladdningen. Planeraren klickar på [Skicka till Admin]. Formuläret gås igenom av Placetoplan. Vid godkännande publicerar Placetoplan dialogprojektet på länken placetoplan.com/projektnamn.
 3. Analysera synpunkter: Planeraren loggar in på sitt konto på placetoplan.com. Där visas alla synpunkter på bilderna. Det går att scrolla mellan bilderna. Det går att klicka på varje enskild synpunkts-pin i bilden och läsa hela synpunkten. Det går också att se statistik för alla synpunkter. Vem som svarat: Ålder, Kön, Kategori, Postnr och vad man svarat: Vad är Bra? Vad bör Förbättras? och eventuella Enkätsvar. Svarsstatistiken uppdateras live. Placetoplan övervakar dialogen och tar bort synpunkter som strider mot publiceringsvillkoren. Planeraren kan också anmäla synpunkter till Placetoplan som då tar bort synpunkter.
 4. Dialograpport och dataexport: Planeraren loggar in på sitt konto på placetoplan.com. Klickar på [Ladda ner dialograpport]. En ruta öppnas som ger olika alternativ för vad som ska ingå i rapporten, vilken data ska sammanställas. Alternativen är: Vem har svarat (ålder, kön, kategori, postnr, Bra/Förbättra), Vad gillas (platser, topplista kvaliteter), Vad förbättra (platser, topplista förslag), Så tycker olika (konsensus, konflikter, åldrar, kön, grupper, postnr), Synpunkter på platser, Allmänna synpunkter (ej platsspecifika). Spacescape kan också hjälpa till med att göra dialograpporten. Synpunkter kan också laddas ner som en databasfil (Excel, CSV, XML).

Placetoplan för Allmänheten

Att se planer eller vara delaktig i planeringen för Allmänheten fungerar såhär:

 1. Startsida: Användaren klickar på en länk på nätet (från tex kommun.se, Facebook, Twitter) alternativt skriver in webbadressen placetoplan.com/platsnamnet. Ingen inloggning behövs för Allmänheten. Dialogsidan visar en planbild, projektnamnet, ev planskede och en välkomsttext som kort beskriver syftet med dialogen och planen samt tidplan. Länk finns även till kommunens egen detaljplanesida där det går att se mer information och läsa olika utredningar och planunderlag. Organisationens eller projektets logotyp syns tydligt. Det går enkelt att scrolla mellan dialogsidans olika bilder/filmer/kartor/3Dvyer, för att få en snabb överblick över projektet.
 2. Ge synpunkter: Ett klick/tryck på en av bilderna och en frågeruta öppnas. ”Tyck till om platsen”, med två val [Bra] och [Förbättra]. Det går att flytta synpunkten i bilden genom att klicka på ny plats. Det går också att ge synpunkt utan att ange plats på bild. Klick på [Bra] ger en lista på olika tema (tex trafik, grönområden, byggnader). Därefter öppnas en fritextruta ”Skriv din synpunkt” och en länk Bifoga fil. Klick på knappen (Klar]. Ett formulär visas där användaren måste skriva in Ålder, Kön, Kategori (boende, företagare, besökare), Postnr och frivilligt kan skriva in Namn, Gatuadress och Email. Är det ett samråd om en detaljplan måste namn och gatuadress skrivas. Klicka i om det önskas nyhetsbrev från den organiserande arrangören. Klick på [Skicka] efter att Publiceringsvillkor godkänts. Efter inskickad synpunkt kommer man till Se synpunkter.
 3. Se synpunkter: Under fliken Se synpunkter visas alla synpunkter på bilderna. Det går att scrolla mellan bilderna. Det går att klicka på varje enskild synpunkts-pin i bilden och läsa hela synpunkten. Under fliken Se synpunkter går det också att se statistik för alla synpunkter. Svarsstatistiken uppdateras live. Om dialogprojektet ingår en planprocess med flera skeden går det också att scrolla mellan planskeden.
 4. Dela synpunkter: Skicka länk till synpunkt till ett forum eller socialt media. Varje synpunkt och varje dialogprojekt har en egen webblänk.

Support

Supporten av Placetoplan består av administrativ support och teknisk support.

Administrativ support ges till den (Planeraren) som laddar upp sitt projekt eller vill ladda ner en dialograpport. Spacescape ger också allmänna rekommendationer för marknadsföring och övriga dialogaktiviteter som är nödvändiga för att starta dialog och få in synpunkter till dialogprojektet. Administrativ support ges av utbildade stadsplanerare på Spacescape.

Teknisk support kan ges vid tekniska problem med websidan. Problem med uppladdningar, nedladdningar eller visningar på webben eller mobil. Teknisk support ges av On A Wednesday Afternoon.

Frågor om projekt- och planärenden besvaras ej av Spacescape eller Placetoplan, utan hänvisas till organisation. Support ges per email eller telefon under Spacescapes och Onawednesdayafternoons kontorstider.

Placetoplans historia

Allt började på 1990-talet med en praktikanställning på Stockholms stadsbyggnadskontor. Landskapsarkitektstudenten Alexander Ståhle skulle tillsammans med översiktsplanerare och fd stadsträdgårdsmästaren Anders Sandberg ta fram en karta över hur grönområdena användes i staden. Denna fick namnet ’sociotopkartan’ och har sedan dess varit ett underlag för stadsplaneringen, inte bara i Stockholm utan även i flera andra svenska städer. Sociotopkartan, som visar grönområdenas användning, byggde på flertalet enkäter och intervjuer med stockholmarna för att ta reda på värdefulla platser och platser som behöver utvecklas. Alexander tog detta underlag vidare i sin doktorsavhandling vid KTH som handlade om relationen mellan förtätning och grönområden. Med hjälp av sociotopkartan kunde GIS-analyser genomföras som visade att grönområdenas kvalitet hade stor påverkan hur människor upplever tillgången på grönområden i olika stadsdelar. Efter doktorering 2008 gick Alexander över till att som VD utveckla konsultföretaget Spacescape. Spacescape har sedan dess blivit ett av Sveriges mest erkända företag inom stadsplanering och stadsanalys. Samtidigt har Alexander varit forskare på KTH och bland annat skrivit boken ’Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer’ (www.stockholmcyclo.com).

Under tiden på Spacescape inleddes en dialog och ett samarbete med den amerikanska organisationen Project for Public Spaces som driver dialogprocesser för att utveckla offentliga rum över hela världen, så kallad ”placemaking”. Project for Public Spaces hade bland annat utvecklat en websida som de kallade Placemap där det var möjligt att sätta markeringar på en karta på nätet för att markera värdefulla platser eller platser som kan förbättras. Det kallades ”digital placemaking” och resultatet blev en slags sociotopkarta. Spacescape genomförde sin första placemap tillsammans med Project for Public Spaces i Göteborg 2012 som underlag för en stadslivsanalys av centrala staden. Därefter har Spacescape genomfört årton liknande webbenkäter i samband med olika typer av plan- och dialogprocesser. När Alexander 2019 beslöt att starta it-bolaget Placetoplan var det för att bygga en plattform som kunde hantera hela planprocessen och bli en dialogplattform som planerare kan administrera mer självständigt men som samtidigt är lättillgängligt för allmänheten, likt ett Facebook eller Instagram för stadsplaner och platsutveckling. Ethan Kent från Project for Public Spaces, som idag driver det globala nätverket PlacemakingX (www.placemakingx.org), är också med Placetoplans ledning, vilket ger utblick, inspiration och förutsättningar för att skapa en internationell plattform.

Placetoplan som namn kommer från tre grundläggande idéer.

 1. Stadsutveckling är alltid platsbaserad och synpunkter förstår bäst om de kopplas till platser.
 2. En utvecklingsprocess utgår alltid från en befintlig plats med sina kvaliteter och identiteter.
 3. Placetoplan är en plats på nätet att bli delaktig i planeringen.

Stadsplanering och platsutveckling är en komplex väv av intressen och i många planprojekt kan mängden synpunkter bli överväldigande. Hållbar platsutveckling och planering bygger på tillit, transparens och effektivitet. Placetoplan tror vi kan lyfta planeringsprocessen just därför att verktyget skapar tillit till organisationer som visar att de lyssnar, och skapar transparens eftersom alla får se allas synpunkter och effektiviserar planarbetet eftersom alla synpunkter kan sammanställas och analyseras med några klick, i jämförelse med det omfattande arbete som hittills har krävts vid exempelvis samrådsredogörelser. Placetoplan är inte en webbplats för debatt utan en plats att se information och ge synpunkter. För debatt finns andra sociala medier, som enkelt kan länkas till Placetoplan. Placetoplan är den digitala plattformen för dialog och Spacescape utgör supporten med sina erfarna planerare och platsutvecklare. Aktiebolaget Placetoplan AB registrerades hos Bolagsverket 13 augusti 2019.

Placetoplan AB

Org nr: 5592147069
VAT nr: SE559214706901
Bankgiro: 5378-5614
info@placetoplan.com