pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Placetoplan är en innovativ startup

Placetoplan har fått ytterligare anslag från Vinnova. Nu inom utlysningen Innovativa startups. 

Syfte och mål - Svensk samhällsplanering och fastighetsutveckling behöver en enkel digital dialogplattform. En dialogplattform som ska vara enkel för allmänheten måste kunna hantera alla typer av mediaformat (bild, film, 3D). För att den ska vara användbar för samhällsplaneringen behövs avancerade analysverktyg som kan sammanställa inkomna data från allmänheten på planer och platser. Föreslaget projekt skall utveckla den digitala dialogplattformen Placetoplan så att den bidrar till ökad demokrati och minskad byråkrati inom offentliga och privata planeringsorganisationer.

Förväntade effekter och resultat - En digital plattform kan öka demokratin eller kundunderlaget genom att den når fler. Detta kan mätas genom antalet synpunkter. Den kan effektivisera sammanställning av inkomna synpunkter genom avancerade analysverktyg. Detta kan mätas i den sparade tid som används för dialograpportering och samrådsredogörelser. En väl genomförd dialog minskar handläggningstider och ökar kvaliteten i plan- och byggprojekt eftersom de bättre svarar mot människors synpunkter och värderingar. För en fastighetsägare så kan en bättre dialog ge bättre kundnytta.

Planerat upplägg och genomförande - Utvecklingen av den digitala plattformen sker genom programmering av media- och analysfunktioner. Detta sker i dialog med potentiella användare från kommuner samt fastighetsägare. En omvärldsanalys identifierar vilka andra digitala plattformar som finns nationellt och internationellt och vilka funktioner och erbjudanden dessa har. En marknadsanalys genomförs också för att ta fram en hållbar affärs- och prismodell för plattformen. Projektet kommer att slutföras under 2021.

Se innovativa startups Vinnova