pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Placetoplan är igång!

Allt började på 1990-talet med en praktikanställning på Stockholms stadsbyggnadskontor. Landskapsarkitektstudenten Alexander Ståhle skulle tillsammans med översiktsplanerare och fd stadsträdgårdsmästaren Anders Sandberg ta fram en karta över hur grönområdena användes i staden. Denna fick namnet ’sociotopkartan’ och har sedan dess varit ett underlag för stadsplaneringen, inte bara i Stockholm utan även i flera andra svenska städer. Sociotopkartan, som visar grönområdenas användning, byggde på flertalet enkäter och intervjuer med stockholmarna för att ta reda på värdefulla platser och platser som behöver utvecklas. Alexander tog detta underlag vidare i sin doktorsavhandling vid KTH som handlade om relationen mellan förtätning och grönområden. Med hjälp av sociotopkartan kunde GIS-analyser genomföras som visade att grönområdenas kvalitet hade stor påverkan hur människor upplever tillgången på grönområden i olika stadsdelar. Efter doktorering 2008 gick Alexander över till att som VD utveckla konsultföretaget Spacescape. Spacescape har sedan dess blivit ett av Sveriges mest erkända företag inom stadsplanering och stadsanalys. Samtidigt har Alexander varit forskare på KTH och bland annat skrivit boken "Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer".

Under tiden på Spacescape inleddes en dialog och ett samarbete med den amerikanska organisationen Project for Public Spaces som driver dialogprocesser för att utveckla offentliga rum över hela världen, så kallad ”placemaking”. Project for Public Spaces hade bland annat utvecklat en websida som de kallade Placemap där det var möjligt att sätta markeringar på en karta på nätet för att markera värdefulla platser eller platser som kan förbättras. Det kallades ”digital placemaking” och resultatet blev en slags sociotopkarta. Spacescape genomförde sin första placemap tillsammans med Project for Public Spaces i Göteborg 2012 som underlag för en stadslivsanalys av centrala staden. Därefter har Spacescape genomfört årton liknande webbenkäter i samband med olika typer av plan- och dialogprocesser. När Alexander 2019 beslöt att starta it-bolaget Placetoplan var det för att bygga en plattform som kunde hantera hela planprocessen och bli en dialogplattform som planerare kan administrera mer självständigt men som samtidigt är lättillgängligt för allmänheten, likt ett Facebook eller Instagram för stadsplaner och platsutveckling. Ethan Kent från Project for Public Spaces, som idag driver det globala nätverket PlacemakingX, är också med Placetoplans ledning, vilket ger utblick, inspiration och förutsättningar för att skapa en internationell plattform.

Placetoplan som namn kommer från tre grundläggande idéer.

  1. Stadsutveckling är alltid platsbaserad och synpunkter förstår bäst om de kopplas till platser.
  2. En utvecklingsprocess utgår alltid från en befintlig plats med sina kvaliteter och identiteter.
  3. Placetoplan är en plats på nätet att bli delaktig i planeringen.

Stadsplanering och platsutveckling är en komplex väv av intressen och i många planprojekt kan mängden synpunkter bli överväldigande. Hållbar platsutveckling och planering bygger på tillit, transparens och effektivitet. Placetoplan tror vi kan lyfta planeringsprocessen just därför att verktyget skapar tillit till organisationer som visar att de lyssnar, och skapar transparens eftersom alla får se allas synpunkter och effektiviserar planarbetet eftersom alla synpunkter kan sammanställas och analyseras med några klick, i jämförelse med det omfattande arbete som hittills har krävts vid exempelvis samrådsredogörelser. Placetoplan är inte en webbplats för debatt utan en plats att se information och ge synpunkter. För debatt finns andra sociala medier, som enkelt kan länkas till Placetoplan. Placetoplan är den digitala plattformen för dialog och Spacescape utgör supporten med sina erfarna planerare och platsutvecklare. Aktiebolaget Placetoplan AB registrerades hos Bolagsverket 13 augusti 2019.