pin Play Expand map-marker-listing arrow-right download check chevron close zoom logo Rityta 1

Stockholms framtidsgator kommer i höst

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse.

Tre gator ska bli Framtidsgator: Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan). Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

https://vaxer.stockholm/tjarhovsgatan

https://vaxer.stockholm/halsingegatan

https://vaxer.stockholm/parmmatargatan

Pilotprojektets tre delar:

  • Skapa dialog: Stockholms Framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den.
  • Testa nya lösningar: Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse.
  • Utvärdera och mäta: Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Pilotprojektet pågår under hela 2020. Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan görs om i augusti/september.

Placetoplan används som dialogplattform för att samla in synpunkter från skolorna och från allmänheten. I enkäten ska du klicka på den plats på gatan som du vill lämna din synpunkt på. Du får sen skriva din idé och ladda upp egna bilder. Dina inskickade idéer visas öppet och går att se för alla. Svara också gärna på två enkätfrågor som hjälper oss att bedöma hur väl projektet har lyckats. Lämna dina förslag senast 30 april 2020.

https://www.placetoplan.se/tjarhovsgatan

https://www.placetoplan.se/parmmatargatan

https://www.placetoplan.se/halsingegatan

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH och finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen av framtidsgatan.